Malowanie rękami

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 3. Promocja i wspieranie inicjatyw związanych ze zdrowiem, kulturą i sztuką;
 4. Wspieranie, promocja oraz propagowanie sportu i kultury fizycznej;
 5. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych i prospołecznych;
 6. Działanie na rzecz współpracy środowisk sportowych w kraju i za granicą;
 7. Działanie w zakresie edukacji w sporcie;
 8. Wspieranie rozwoju i finansowanie młodych sportowców;
 9. Popularyzacja zdrowego trybu życia;
 10. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 11. Działalność edukacyjna w zakresie zapobiegania dyskryminacji społecznej oraz rasizmu;
 12. Współpraca z organizacjami społecznymi mająca na celu pomoc materialną i edukacyjną dla osób dotkniętych, niepełnosprawnością, biedą, głodem oraz konfliktami zbrojnymi.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działania reklamowe oraz promocyjne;
 2. Działania edukacyjne – szkolenia, kongresy, seminaria;
 3. Organizowanie wystaw, imprez sportowych i edukacyjnych, akcji promocyjnych i spotkań;
 4. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 5. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
 6. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.