REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady prowadzenia internetowej sprzedaży towarów bądź usług określonej w niniejszym Regulaminie, w tym między innymi składania i realizacji Zamówień, tryb postępowania reklamacyjnego, uprawnienia związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży i składania zamówień.
 2. Regulamin jest udostępniany Klientowi pod adresem Regulaminu nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy sprzedaży, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Składanie zamówień i sprzedaż odbywają się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. wersji, która jest obowiązująca i zaakceptowana przez Klienta w momencie złożenia Zamówienia.

§2 DEFINICJE

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. „Administratorze Danych Osobowych” - należy przez to rozumieć Sprzedawcę, który występując w tej roli samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;
  2. „Adresie Elektronicznym” – należy przez to rozumieć oznaczenie Systemu Teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
  3. „Cenie” – należy przez to rozumieć wartość brutto Produktu lub usługi wyrażoną w walucie PLN, uwzględniającą podatek od towarów i usług. Cena nie uwzględnia kosztu dostawy, który zależny jest od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości Zamówienia i usługi oraz podawany jest przy wyborze sposobu dostawy Produktu i usługi przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Produktu wraz z innymi kosztami, w tym kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta;
  4. „Danych Osobowych” - należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
  5. „Kliencie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - składającą Zamówienie na stronie internetowej Sprzedawcy;
  6. „Konsumencie” - należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, w szczególności dokonującego zakupów, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta;
  7. „Przedsiębiorcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, która składa Zamówienie na stronie internetowej Sprzedawcy;
  8. „Regulaminie” - należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
  9. „RODO” – należy przez to rozumieć ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04);
  10. „Sprzedawcy” – należy przez to rozumieć……………Fundacja FAMS ……………………… (pełna nazwa firmy), adres …………Żegańska 16 / 2, 04-713 Warszawa, Polska ………………., numer NIP: ………9522241411 ……………, numer REGON: ………525360114 ……………, e-mail …………Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ………………… - który posiada stronę internetową i za jej pośrednictwem dokonuje sprzedaży Produktów lub usług;
  11. „Stronach” – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta;
  12. „Systemie Teleinformatycznym” - należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576 ze zm.);
  13. „Produkcie” – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą lub usługę prezentowaną przez Sprzedawcę na stronie, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży. Zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy; oznacza to, że Produkty na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się ich rzeczywistego wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego Klienta (np. nasycenie kolorów, proporcje etc.);
  14. „Umowie sprzedaży” – należy przez to rozumieć umowę zawartą na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedawcę Produktu na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
  15. „Umowie zawartej na odległość” – należy przez to rozumieć umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;
 1. „Zamówieniu” – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem elektronicznego formularza udostępnionego przez Sprzedawcę określające: rodzaj i ilość zamawianych Produktów; rodzaj dostawy; cenę oraz formę płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§3 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Sprzedawca udostępnia możliwość składania zamówień przez Klientów drogą elektroniczną.
 2. Strona internetowa Sprzedawcy wraz z elektronicznym formularzem Zamówienia nie służy do prowadzenia sprzedaży hurtowej. W przypadku chęci zakupu Produktów w ilości hurtowej Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą email wysyłając zapytanie na Adres Elektroniczny Sprzedawcy: ……………Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. …………….. Jeśli z treści składanego Zamówienia za pośrednictwem Usługi będzie wynikać, iż Zamówienie ma charakter Zamówienia hurtowego, Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji takiego Zamówienia informując o tym Klienta kontaktując się z Klientem w tym przedmiocie.
 3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie Klienta nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. Informacje o Produktach zamieszczone w na stronie Klienta nie są równoznaczne z dostępnością tych Produktów u Sprzedawcy i możliwością realizacji Zamówienia.
 5. Produkty prezentowane na stronie Klienta mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, która zasięgiem obejmuje terytorium Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego Produktu wskazany jest w jego opisie. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Produktów prezentowanych stronie Klienta, wprowadzenia nowych Produktów do oferty, usuwania Produktów z oferty lub zmianę ich opisu, prowadzenia akcji promocyjnych na stronie Klienta, w szczególności na podstawie regulaminu danej promocji. Wprowadzone zmiany nie wpływają na skuteczność i wykonywanie złożonych wcześniej Zamówień przez Klienta.
 7. Sprzedawca zapewnia Klientowi dostępność formularza przeznaczonego do składania zamówień drogą elektroniczną wyłącznie on-line i pod warunkiem zapewnienia przez Klienta na jego własny koszt:
  1. sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym pozwalającym na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  2. połączenia z siecią Internet;
  3. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
  4. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w najnowszej oficjalnej wersji z włączoną opcją obsługi plików typu „cookies” (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera)
 8. Sprzedający zastrzega, że w dostępie online do strony internetowej Sprzedawcy lub formularza zamówień mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, napraw systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, usuwania awarii, wprowadzania niezbędnych adaptacji, zmian i innych tym podobnych czynności.
 9. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Usługi siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej Sprzedawcy z infrastrukturą techniczną Klienta.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności strony internetowej lub formularza zamówień, zarówno poprzez rozbudowywanie o nowe funkcje jak i zmiany istniejącej funkcjonalności.

§5 ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem elektronicznego formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient może złożyć Zamówienie poprzez podanie danych wskazanych w elektronicznym formularzu Zamówienia niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient – poprzez dostęp do strony Sprzedawcy i wypełnienie formularza Zamówienia:
 4. wybiera Produkt, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży określając jego ilość poprzez dodanie go do Koszyka wybierając opcję „Dodaj do koszyka”;
 5. wypełnia dane adresowe i osobowe w polach oznaczonych w formularzu Zamówienia;
 6. wybiera sposób doręczenia Produktu oraz formy płatności spośród opcji oznaczonych jako możliwe w formularzu Zamówienia;
 7. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, sposób doręczenia Produktu, danych Klienta oraz cenę za Produkt oraz formę płatności;
 8. potwierdza jako wiążące go postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności oraz jeśli wyrazi na to zgodę, potwierdza jako wiążące go stosowne klauzule;
 9. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta Adres Elektroniczny informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja ta stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, co jest równoznaczne z zawarciem przez Strony Umowy sprzedaży.
 11. Wiążąca i ostateczna jest Cena podana w koszyku, w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 12. Za złożone Zamówienie Klient może zapłacić:
  • z góry – przelewem tradycyjnym na rachunek płatniczy Sprzedawcy nr Numer konta bankowego Administratora PKO BP 47 1020 3408 0000 4802 0543 6672 albo przy pomocy płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych.
 13. Klient dokonując płatności zostanie poinformowany o jej wysokości bezpośrednio przed jej dokonaniem, a także o dostępnych metodach płatności oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 14. W celu dokonania płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych, do którego zostanie przekierowany ze strony Sprzedawcy, oraz niezwłocznie dokonać zapłaty za złożone Zamówienie.
 15. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na stosowanie i przekazywanie przez Usługodawcę faktur elektronicznych niewymagających podpisów stron w formacie pdf poprzez wysyłanie ich na wskazany przez Klienta Adres Elektroniczny. Sprzedawca dostarcza Klientowi fakturę drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu płatności za Zamówienie.
 16. Sprzedawca realizuje dostawy Produktów wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że inaczej zastrzeżono w opisie danego Produktu.
 17. Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru w zakresie sposobu dostawy Produktu.
  • w inny sposób wskazany bezpośrednio na stronie internetowej Sprzedawcy. Nie ma co dostarczać
 18. Odbierając przesyłkę z Produktem Klient powinien sprawdzić jej stan, a w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zaleca się, aby w obecności osoby wydającej Produkty Klient sporządził protokół szkody. Klient powinien niezwłocznie przesłać do Sprzedawcy protokół szkody wraz z ewentualną reklamacją.
 19. Sprzedawca zastrzega maksymalny czas realizacji Zamówienia wynoszący 0 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Klient może anulować Zamówienie poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia o anulowaniu Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Produktu.
 20. Sprzedawca dołącza do każdego dostarczanego Zamówienia potwierdzenie sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
 2. Sprzedawca korzysta w ramach Usługi z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Klientowi coraz doskonalsze funkcjonalności Usługi oraz bardziej dopasowane reklamy. Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może on zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego. Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Sprzedawcę technologii dostępne są w Polityce cookies.
 3. Więcej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych przez Sprzedawcę znajduje się w Polityce Prywatności.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient zobowiązany jest korzystać ze strony internetowej Sprzedawcy oraz formularza Zamówień zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa danych wprowadzonych do formularza Zamówienia.
 3. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta, przesyłane wiadomości Sprzedawcy na Adres Elektroniczny Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie komputerowym używanym przez Klienta;
  2. nieprawidłowe działanie strony internetowej Sprzedawcy lub formularza zamówień wynikające z okoliczności, że sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Klienta nie spełniają wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;
  3. konsekwencje podania przez Klienta błędnych lub niezgodnych z prawdą danych Klienta przy składaniu Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części strony internetowej treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.
 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu, niezależnie od źródła i podstawy prawnej roszczenia Klienta niebędącego Konsumentem, a także wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument jest uprawiony do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia. Termin ten rozpoczyna bieg:
  1. od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;
  3. w przypadku gdy Umowa sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  4. dla pozostałych przypadków - od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu, przesłane na Adres Elektroniczny …………Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ………….. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument może sformułować w następujący sposób (zachowanie poniższej formuły nie jest jednak obowiązkowe):

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

Nazwa Sprzedawcy: …………………………Fundacja FAMS …………………

Adres Sprzedawcy: ……………………ul. Żegańska 16/2,
04-713 Warszawa ………………………..

E-mail Sprzedawcy: ……………………………………Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ……….

Niniejszym odstępuję/-jemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy zakupu następujących Produktów: ____________________________________________________

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*) ____________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta/-ów: ____________________________________________

Adres Konsumenta/-ów: ____________________________________________________

Podpis Konsumenta/-ów (tylko w przypadku oświadczeń w formie papierowej):_______________________

Data: ___________________________________________________________________

(*) niepotrzebne skreślić

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności związane z Umową sprzedaży, od której Konsument odstępuje, w szczególności Cenę Produktu oraz koszt dostawy, przy czym w zakresie zwrotu kosztów dostawy Sprzedawca obowiązany jest zwrócić tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Produktu, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży, ponosi Konsument.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym Ceny Produktu oraz kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Zwrot płatności nastąpi tym samym kanałem płatności, jakiego Konsument użył celem zapłaty za Produkt, o ile Sprzedawca i Konsument nie uzgodnią inaczej.
 4. Konsument, który odstąpił od Umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwracany Produkt powinien zachować stan niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cech i funkcjonowania. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności za Produkt do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Uprawnienia Konsumenta, o których mowa w niniejszym 8 przysługują również Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§9 WADY TOWARU. REKLAMACJE.

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Produktu zakupionego przez tego Klienta. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem art. 5564 oraz 5565 kodeksu cywilnego.
 3. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany wadliwego produktu na nowy lub odstąpienia od Umowy sprzedaży. Niniejsze uprawnienie przysługuje również Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Klient może zgłaszać reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży, w tym wadami Produktu, lub świadczeniem usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie w dowolnej formie, w tym w szczególności drogą elektroniczną na Adres Elektroniczny Sprzedawcy ………Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ……………….
 5. Celem sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego powinno ono zawierać:
  1. Dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko/nazwę i adres Klienta, Adres Elektroniczny);
  2. Opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji;
  3. Oczekiwania Klienta co do sposobu zaspokojenia żądania reklamacyjnego;
  4. Dowód zakupu, jeśli reklamacja dotyczy zamówionego Produktu.
 6. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących wad Produktów, Klient ma obowiązek dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy. W wypadku Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 7. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go dalszych działaniach związanych z rozpatrywaną reklamacją.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedawca.
 9. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na Adres Elektroniczny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………11.2023
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn takiej zmiany, i jednocześnie zobowiązuje się do informowania Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Regulaminu. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia Umowy.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 7 dni od momentu udostępnienia ich treści na stronie Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy Sprzedaży Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron będących przedsiębiorcami co do polubownego rozwiązania sporu w terminie 60 dni od daty zgłoszenia roszczenia, właściwym do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich w szczególności:
  1. stały, polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej
  2. postępowanie mediacyjne w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, które prowadzone jest przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej;
  3. pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  4. platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage